Extra hulp en
extra uitdaging

Extra hulp en
extra uitdaging

Mogelijkheden voor iedereen

Extra hulp en extra uitdaging

De Pelikaan biedt onderwijs aan alle kinderen. Het basisaanbod kan precies passen bij wat de leerling nodig heeft. Sommige leerlingen hebben echter een specifieke onderwijsbehoefte. Zij krijgen extra hulp of juist extra uitdaging aangeboden. Kinderen mogen verschillen van elkaar en de school benadrukt dat die diversiteit in leerlingen heel goed is. ‘Bij ons op school word je gezien. Dat zorgt voor leerlingen die beter in hun vel zitten’, vertelt een enthousiaste Hanneke Uding, leerkracht van groep 7 en specialist begaafdheidsonderwijs.
Image

“Leerlingen zitten merkbaar beter in hun vel”

Voor elk kind zorg op maat

De school beschikt over veel mogelijkheden voor ondersteuning. Zo kan een leerling veel moeite hebben met lezen, spellen of rekenen. Een ander kind heeft weer moeite om vrienden te maken of er is sprake van opvallend gedrag. Leerkrachten en interne en externe specialisten observeren, toetsen en diagnosticeren, maken de nodige aanpassingen aan de lesstof en werken met handelingsplannen en eigen leerlijnen. ‘We luisteren goed naar wat ouders over hun kind vertellen. Ouders kennen hun kind immers het beste. Zo krijgen we een compleet beeld en kunnen we de optimale leerroute bepalen.’

Image

Herkennen van meerbegaafden

Onderzoek wijst uit dat gemiddeld 3 op de 100 leerlingen hoogbegaafd zijn. Goede en begaafde leerlingen vallen niet altijd direct op in de klas. ‘We besteden daarom ook veel tijd en aandacht aan het signaleren van deze leerlingen’, vertelt Hanneke. ‘Daarbij gebruiken we ons Digitaal Handelingsprotocol Hoogbegaafdheid (DHH). Ouders en leerkrachten spelen samen een belangrijke rol in de signalering. De persoonskenmerken die ouders vaak in hun kind herkennen combineren we met de leercapaciteiten en resultaten die we op school observeren. Als blijkt dat een leerling meer- of hoogbegaafd is, kunnen we de juiste ondersteuning bieden.’

De plusklas

De school biedt aan meer- en hoogbegaafde leerlingen een zeer uitgebreid en gevarieerd aanbod. ‘Dit kan betekenen dat een goede leerling gedurende de lesweek in de eigen groep extra uitdaging krijgt of op maandag naar de plusklas voor de onderbouw of bovenbouw gaat. In de plusklas doen we allerlei uitdagende oefeningen en opdrachten die zorgen dat ze enigszins gefrustreerd raken. Ze voelen vaak een weerstand die ze in de klas minder ervaren en dat is juist goed. Het proces is daarbij belangrijker dan het resultaat. Er wordt in een veilige omgeving een beroep gedaan op leervaardigheden. Deze kunnen vervolgens verder ontwikkeld worden.’

Image

Een vreemde taal

‘Tijdens de plusklas op maandag bied ik alle leerlingen onder andere Spaans aan', vertelt Hanneke. 'Spaanse getallen en sommen, klokkijken, alledaagse woorden of dierennamen zijn voor iedereen nieuw. De beginsituatie is voor elke leerling gelijk en leeftijd speelt hierbij minder een rol. Ze krijgen woordjes mee om thuis te leren. Het huiswerk voor deze vreemde taal verlangt een mate van doorzettingsvermogen. Zo leren ook meerbegaafde kinderen hoe het voelt om moeite te doen voor het leren. Die intrinsieke motivatie is een belangrijke kwaliteit voor later.’