Zorg en onderwijs
op maat

Zorg en onderwijs
op maat

Effectieve instructie, zelfstandig werken en een goede zorgstructuur

Zorg en onderwijs op maat

Tineke Vijge is intern begeleider (IB’er) op de PCB Hoef. Zij bewaakt de kwaliteit en de uitvoering van de zorg op school. 'Ouders komen bij ons nooit voor verrassingen te staan. Wij hebben onze kinderen goed in beeld en maken altijd ruimte om met ouders in gesprek te gaan. Het helpt dat we een kleine school zijn,' vertelt Tineke. 'De leerlingen worden gezien en krijgen uitzonderlijk, effectief onderwijs. Leerkrachten geven instructie naar behoefte en bevorderen het zelfstandig werken. Een kind dat een steuntje in de rug nodig heeft wordt snel gesignaleerd. Zo leveren we zorg en onderwijs op maat.'
Image

“Wij hebben de kinderen goed in beeld.”

Effectieve instructie

Een goede les begint met een goede instructie. De leerkrachten bespreken het doel van de les en gaan vervolgens over op de effectieve instructie. Deze vorm van instructie houdt rekening met de behoeftes van elk kind. Het ene kind heeft soms meer instructie nodig dan het andere. ‘Elke klas is verdeeld in drie groepen. Sommige leerlingen gaan zelfstandig aan het werk met weinig of geen instructie. Daarnaast is er een groep die de hele instructie volgt en een groepje dat verlengde instructie krijgt. Dat gebeurt aan de instructietafel voorin de klas.’

Ongestoord zelfstandig werken

De school besteedt veel aandacht aan zelfstandig werken en zelfredzaamheid. Vanaf groep 1 leren kinderen al omgaan met uitgestelde aandacht. 'We gebruiken daar allerlei hulpmiddelen voor. Door de hele school staan bijvoorbeeld stoplichten,' vertelt Tineke. 'Staat het stoplicht op rood, dan is de leerkracht bezig met instructie geven en mag je niet storen. Bij oranje mag je zachtjes met het kind naast je overleggen. Groen betekent dat de leerkracht beschikbaar is voor jou. Als de kinderen iets willen vragen, dan hoeven ze niet hun hand op te steken, maar maken ze gebruik van vragenblokjes. Ondertussen kunnen ze zelfstandig doorwerken.' In de bovenbouw mogen kinderen met behulp van een gangpas rustig en zelfstandig buiten het klaslokaal werken.

Image

Digikeuzebord

In de onderbouw wordt er gewerkt met Digikeuzebord. Leerlingen kiezen zelf een activiteit. De leerkracht zet deze activiteit van tevoren klaar op het digitale bord. Het systeem maakt een overzicht van wie met wie heeft gespeeld en welke activiteiten favoriet zijn. Observaties en bevindingen van leerlingen worden gedurende de dag verwerkt in Digikeuzebord. ‘We kunnen de kerndoelen op deze manier goed bewaken,' aldus Tineke. 'De leerkracht ziet altijd wat een kind nog nodig heeft om die doelen te behalen.’

Image
Image
Image

Kind - ouders - school

Aan de hand van de toetskalender voor CITO- en methodetoetsen wordt vanaf groep 3 een beeld geschetst van hoe kinderen scoren. Tineke: 'We kijken vanuit onze professionaliteit niet enkel naar die scores, maar ook naar het gedrag. De Kanjertraining helpt om daar een goed beeld van te krijgen. Als we signalen krijgen dat een leerling extra hulp of uitdaging nodig heeft, dan zoeken we altijd contact met ouders. Een paar keer per jaar worden alle ouders tijdens tienminutengesprekken betrokken bij de vorderingen van hun kind en de observaties van de leerkrachten.’

Pittige Plus Torens en de plusklas

Kinderen die behoefte hebben aan extra verdieping kunnen op school aan de slag met de Pittige Plus Torens. 'Dat is een kleurrijk meubel voor meerbegaafde kinderen. Het zit boordevol pittige, creatieve projecten en materialen voor een echte uitdaging. Daarnaast bieden we binnen onze vereniging ook de mogelijkheid om op maandag deel te nemen aan de plusklas op De Pelikaan. Of het nu om zelfstandigheid, uitdaging of zorg gaat, elk kind op PCB Hoef wordt gezien.’